fbpx

Общи условия за обучение в MG Academy

 • Интензивно обучение

  • Провежда се в сутрешен, дневен, вечерен и съботно-неделен формат.
  • При по-късно включване в курс на обучение клиентът получава безплатни консултации с наш преподавател с оглед наваксване на пропуснатия материал.
  • Националните празници са неучебно време за MG Academy, освен при договореност между обучаемия/ите и академията.
  • След приключване на обучението се организира финален тест или проект. Това провеждане е безплатно, когато се провежда на последното занятие от графика за обучение. Ако курсист желае да се яви на друга дата, дължи допълнителна такса.
  • Таксата на обучение са заплаща наведнъж или разсрочено. Разсроченото плащане се извършва без оскъпяване на две вноски по 50%, както следва: първа вноска при записване и втора вноска до средата на записания курс. За повече информация, моля пишете ни.
  • При отказ от курса след започване на обучението се дължи цялата сума по договора.
  • Обучаемият има право да се откаже от курса на обучение, в който е записан, ако подаде писмено заявление до 5 работни дни преди започване на курса. От платената сума се приспада неустойка от 10% от стойността на обучението.
  • След започване на обучението заплатени такси не се възстановяват.
  • След започване на обучението не се допуска преместване на курсиста в друга група или с различен график, освен ако изрично не е говорено с академията и получено писмено съгласие.
  • За успешно завършил курс на обучение се счита курсист покрил финален тест с резултат от минимум 75% или успешно завършен проект.

  Курсистите са задължени да си носят собствени лаптопи, академията няма да предоставя служебни лаптопи, компютри, таблети или др. устройства.

 • Отстъпки

  • Всеки курсист получава 10% отстъпка, ако запише втори курс при нас и по 15% за всеки следващ. Ако желаете да комбинирате тази промоция с друга, моля свържете се с нас, за да уточним възможностите с Вас.
  • Програмата „Доведи приятел“ предоставя 15% отстъпка за Вас и Вашите приятели. Ако желаете да комбинирате тази промоция с друга, моля свържете се с нас, за да уточним възможностите с Вас.
  • Програмата „4+“ Ви предоставя възможност да посетите съответния курс безплатно, когато доведете 4 или повече приятели. Вашите приятели получават 15% отстъпка *
  • Програмата за учащи дава на всички студенти и ученици отстъпка от 25%.**
  • Други промоции – MG Аcademy запазва правото си да издава други промоции, както за курсове, така и персонални за курсисти.
   Максимална промоция не може да надвишава 30%. Свържете се с нас, за да се възползвате от най-изгодната промоция за Вас!
   * Промоцията не може да се комбинира с друга, освен по изключение според условията на друга промоция.
 • Фирмата е длъжна да...

  “ЕМДЖИ Академи” ЕООД, ЕИК: 204363823, със седалище гр. София, ул.Осогово 30, ет.1, офис 203. , ще предоставя обучение на хора (“курсисти”) след заплащане на таксите обявни в графа “Курсове” и уточнение с академията за провеждането на съответния курс.

  Обучението ще се провежда в офис сграда, намираща се на адрес, гр. София, ул.Осогово 30, ет.1, офис 203

  Академията се задължава да предлага на курсистите си:

  • Спокойна и чиста среда на обучение.
  • Високо квалифиран преподавател, който ще провежда обучението.
  • Фиксиран график по който да се водят курсовете.
  • В случай на отмяна на занятие, то това занятие ще бъде наваксано след предварително говорене с курсистите и преподавателя.
  • Академията е длъжна да предостави удостоверение за успешно завършен курс, след съответното му успешно завършване.

  Академията НЕ носи отговорност за изгубени лични вещи. При намирането на такива, то те ще бъдат оставени при преподавателя или на рецепцията докато не бъдат потърсени.

 • Курсистът е длъжен да..

  • Заплати навреме вноската за съответния курс на, който се е записал.
  • Да спазва правилата за държание по време на учебния процес.
  • Да носи собствено устройство предвид изискванията на курсът, в който съответно участва.
 • Заплащане

  • Заплащането става след предварителна уговорка за курс и начин на посещение.
  • Заплащането трябва да стане до 7 дни преди началото на курсът.
  • Таксата за курс може да се заплати на две равни вноски без каквото и да е оскъпяване.
  • Заплашането става по банков път
   • IBAN: BG58FINV91501016876369
   • Клон: ПИБ – кл. София
   • Титуляр: ЕМДЖИ АКАДЕМИ ЕООД
   • В основание, моля запишете имената и курсът, който искате да посещавате.
  • Също така предлагаме и плащане през каса на EasyPay.
  • Курсистите се считат, че са съгласни с общите условия при заплащане/записване за курс в MG Academy.
 • Защита на лични данни

  ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

   

  MG Academy зачита неприкосновеността на личния живот на клиентите си и гарантира в максимална степен защитата на личните им данни, обработвани при и по повод предоставяне на електронни съобщителни услуги, услуги по застрахователно посредничество и осъществяване на други, свързани с това дейности.

  Настоящата Политика за поверителност се основава на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО („Регламент (ЕС) 2016/679”).

   

  Всички изменения и допълнения в Политиката за поверителност ще бъдат прилагани след публикуване на актуалното ѝ съдържание, достъпно чрез нашия уебсайт: www.mgacademy.bg

  Политиката за поверителност е приложима за Вашите лични данни, ако сте физическо лице или представител на юридическо лице, което ползва или желае да ползва предплатени и/или абонаментни електронни съобщителни услуги, предоставяни от MG Academy, включително и тези, предлагани онлайн чрез специализирана платформа или мобилно приложение; или участвате в игри, томболи и/или други сезонни или промоционални кампании, организирани от MG Academy и адресирани до неограничен кръг лица, включително и чрез социалните мрежи.

  1. Кой обработва и носи отговорност за личните Ви данни

  „ЕМДЖИ Академи“ ЕООД, ЕИК: 204363823, със седалище гр. гр. София, ул.Осогово 30, ет.1, офис 203. , ще предоставя обучение на хора („курсисти“) след заплащане на таксите обявни в графа „Курсове“ и уточнение с академията за провеждането на съответния курс.

   

  Обучението ще се провежда в офис сграда, намираща се на адрес, гр. София, ул.Осогово 30, ет.1, офис 203

  • Академията се задължава да предлага на курсистите си:
  • Спокойна и чиста среда на обучение.
  • Високо квалифиран преподавател, който ще провежда обучението.
  • Фиксиран график по който да се водят курсовете.
  • В случай на отмяна на занятие, то това занятие ще бъде наваксано след предварително говорене с курсистите и преподавателя.
  • Академията е длъжна да предостави удостоверение за успешно завършен курс, след съответното му успешно завършване.
  • Академията НЕ носи отговорност за изгубени лични вещи. При намирането на такива, то те ще бъдат оставени при преподавателя или на рецепцията докато не бъдат потърсени.

  2. Какви данни, за какви цели и на какво правно основание обработваме

         2.1. В зависимост от конкретните цели и основания MG Academy обработва посочените по-долу данни  самостоятелно или в комбинация помежду им:

  А) Предоставени от Вас данни, необходими за идентификация и изпълнение на договорните задължения на MG Academy и клиента:
  • • три имена, ЕГН или личен номер на чужденец, адрес, телефон и/или адрес на електронната поща за връзка с Вас, или посочено от Вас лице за контакт;
  • • три имена, ЕГН, адрес и други данни на Ваш пълномощник, посочени в документа, с който сте го упълномощили да Ви представлява пред MG Academy;
  • • номер, дата на издаване, валидност и издател на документ за самоличност;

  Б) Данни, изготвени и генерирани от MG Academy в процеса на предоставяне на услугите:

  • информация за вида и съдържанието на договорното отношение, както и всяка друга информация, свързана с договорното правоотношение.

     3. Какви са Вашите права във връзка с обработването на личните данни от MG Academy и какви действия следва да предприемете, за да ги упражните:

  Като наш клиент и по отношение Вашите лични данни имате следните права:

  3.1. да получите достъп до личните Ви данни и информация, от вида, която сме включили в тази Политика за поверителност по отношение на въпросните данни. Може да поискате от MG Academy информация дали и за какви цели обработваме Ваши лични данни;
  3.2. да изискате да се коригират личните Ви данни когато са неточни или следва да се допълнят с оглед целите на обработка;
  3.3. да изискате да се изтрият личните Ви данни, само в някой от следните случаи:
  ✓същите не са нужни повече за целите, за които се обработват;
  ✓оттеглили сте съгласието /възразили сте за тяхната обработка и няма друго основание за обработването им;

  3.4. да изискате да се ограничи обработването на личните Ви данни в някой от следните случаи:
  ✓при оспорване точността на личните Ви данни за срока, необходим на MG Academy да провери точността на данните;
  ✓установено е неправомерно обработване, но Вие желаете само ограничаване обработката на данните Ви, вместо да бъдат изтрити;
  ✓желаете личните Ви данни да се съхраняват, въпреки че MG Academy не се нуждае повече от тях за целите на обработката, тъй като ще ги използвате за установяването, упражняването или защитата на Ваши правни претенции;
  ✓при отправено от Вас възражение срещу обработването на личните Ви данни за срока на проверката на основателността му;

  3.5. да поискате пренос на личните ви данни, които ви засягат и които вие сте ни предоставили, включващо получаването им от MG Academy в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и прехвърлянето им на друг администратор на лични данни. Правото Ви на преносимост касае лични данни, за които са налице следните условия:
  а) обработването на данните се основава на Ваше изрично съгласие или на договорно задължение; и
  б) обработването се извършва по автоматизиран начин.
  3.6. да възразите пред MG Academy по всяко време и по Ваши лични причини с оглед конкретната ситуация, срещу обработването лични данни, отнасящи се до Вас, което е основано на необходимостта от изпълнение на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са ни предоставени, или за които сме посочили, че обработваме за наш легитимен интерес.
  Когато отправеното възражение е срещу обработката на личните Ви данни за целите на директния маркетинг, включително и профилирането с тази цел, MG Academy ще прекрати обработването им за посочената цел.
  Когато отправеното възражение е срещу обработката на личните Ви данни за останалите цели, MG Academy ще Ви отговори в разумен срок, но не по-дълъг от един месец, дали намира същото за основателно и съответно дали ще прекрати обработването на съответните лични данни за тези цели.
  3.7. по всяко време да оттеглите своето съгласие за обработка на личните Ви данни, когато обработката им се основава на Вашето съгласие като заявите изричното си желание чрез търговската мрежа и каналите за комуникация с MG Academy.
  3.8. да изпратите жалба до Комисията за защита на личните данни в случай, че считате че правата Ви във връзка с обработването на личните Ви данни са нарушени.
  В случай, че изрично не е посочен конкретен начин, за да упражните правата си следва да подадете изрично писмено заявление в офисът на MG Academy.

  Може ли да откажете предоставянето на лични данни на MG Academy и какви са последиците от това

  За да сключим договор с Вас и за да Ви предоставяме заявените от Вас услуги, ние се нуждаем от определени данни, които са необходими за сключване и изпълнение на съответния договор, както и за изпълнение на нормативните задължения на MG Academy.
  Непредоставянето на следните данни препятства възможността MG Academy да сключи договор с Вас:
  • • три имена, ЕГН или личен номер на чужденец, адрес;
  • • три имена, ЕГН, адрес и други данни на Ваш пълномощник, посочени в документа, с който сте го упълномощили да Ви представлява пред MG Academy;
  • • номер, дата на издаване, валидност и издател на документ за самоличност;
  • • данни, събирани при плащане, направено към MG Academy – номер на кредитна или дебитна карта, банкова сметка и друга банкова и платежна информация, във връзка с извършване на плащането по банков път през онлайн платформата и другите електронни търговски канали на MG Academy;

  Политика за „бисквитките“

  Бисквитки
  С цел повишаване на ефективността, електронната платформа на сайта използва файлове с данни тип „бисквитки“ (cookies).
  Какво представляват бисквитките и защо се използват?
  Бисквитките са малки текстови файлове, за временно съхранение на информация относно действия на потребителя, негови предпочитания или друга активност при посещаването на даден уебсайт. Те се запазват на използвания от потребителя компютър или мобилно устройство за определен период от време в зависимост от вида си.
  Бисквитките спомагат за по-удобно използване на уебсайта, тъй като спестяват на потребителите необходимостта да въвеждат своите предпочитания всеки път, когато посещават сайта или преминават от една страница към друга.
  Бисквитките позволяват на уебсайта да функционира безпроблемно, да следи за нередности и да установява възможности за оптимизиране на начините, по който предоставя информация и общува с потребителите.
  Видове бисквитки
  Сайтът използва един или няколко от следните видове бисквитки в зависимост от тяхната степен на необходимост

  Системно необходими бисквитки
  Това са бисквитки, без които функционирането на сайта е невъзможно или се поставя под висок риск.
  Тук спадат бисквитки за навигиране в уебсайта, запазване на попълнената информация при преминаване между различните стъпки. Системно необходими са, също така бисквитките, осигуряващи контрол върху сигурността на връзката и защитата от нежелани външни намеси.
  Този тип бисквитки, често се определят като временни или сесийни, тъй като се съхраняват временно и изчезват след затварянето на сесията на браузъра.
  Бисквитки за функционалност
  Тази категория бисквитки служи за улесняване на потребителя при използване на уебсайта и съобразяване с индивидуални предпочитания на потребителя.
  Бисквитките за функционалност включват бисквитки за разпознаване на устройство, запазване на предпочитания относно език и размер на шрифта и други.
  Този тип бисквитки, могат да се съхраняват по-дълго време на устройството, те могат да бъдат използвани при повече от една сесия на браузъра и се наричат постоянни.
  Бисквитки на трети страни, за ефективност, анализи и реклама
  Бисквитките за анализ служат за събирането на статистическа информация, въз основа на която могат да се направят общи заключения и препоръки за ефективността на сайта с оглед целите на потребителите, както и с оглед на маркетингови и рекламни цели.
  Такива статистики включват брой потребители на страница, най-посещавани страници, източници на посещението, време, прекарано на страницата, възникнали грешки и други. Тези бисквитки позволяват да се събира анонимна информация за начина, по който потребителите навигират в уебсайта и затрудненията, които могат да изпитват.
  За по-добра прецизност, сайтът използва утвърдените аналитичните инструменти на Google Analytics и Core Metrics.

  Деактивиране на бисквитки

  Като потребител имате възможност да контролирате използваните бисквитки, да изтривате запазените на Вашето устройство бисквитки, и да деактивирате употребата на бисквитки занапред. Подробни инструкции за различните браузъри и операционни системи можете да откриете на адрес http://www.aboutcookies.org/.
  Имайте предвид, че блокирането на бисквитки ще се отрази на начина, по който работи уебсайтът, като може да доведе до нарушено функциониране на сайта.
  Линкове
  • Сайт или мобилно приложение могат да включват линкове към други уеб сайтове, които са извън нашия контрол. Не можем да носим отговорност за защитата на личните данни или за съдържанието на тези уеб сайтове, но предлагаме тези линкове, за да улесним нашите посетители да намерят повече информация по конкретни теми.

© Copyright 2019 MG Academy LTD