GDPR

Политика за защита на личните данни

“ЕМДЖИ АКАДЕМИ” ЕООД („Дружество“, „Администратор“) осъзнава необходимостта от прилагането на адекватна защита на личните данни на субектите на данни, като се стреми да уважава неприкосновеността на личния живот. Настоящата Декларация за защита на личните данни („Декларация“) е създадена, за да помогне на субектите на данни да разберат по какъв начин и за какви цели Дружеството обработва, използва и защитава лични им данни.

За целите на своята дейност, Дружеството обработва лични данни в строго съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 („Общ регламент за защита на данните“, ‘GDPR’), Закона за защита на личните данни и други приложими нормативни актове и Декларацията.

С настоящата Декларация се предоставя информация относно:

I. Определения

„Лични данни“ означава всяка информация, свързана с конкретно физическо лице или физическо лице, което може да бъде пряко или непряко идентифицирано;

„Обработване“ означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства;

„Администратор“ означава „ЕМДЖИ АКАДЕМИ“ ЕООД, което само или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни;

„Обработващ лични данни“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която обработва лични данни от името на администратора;

„Получател“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, пред която се разкриват личните данни, независимо дали е трета страна или не;

„Потребител“ означава физическо лице, което е ползвател на Уеб сайта и е извършило съответната регистрация в него;

„Посетител“ означава физическо лице, което е ползвател и е извършило съответната регистрация в платформата на ЕМДЖИ АКАДЕМИ“;

„Субект на данни“означава потребител или посетител на  или търговски партньор на Дружеството;

„ЕМДЖИ АКАДЕМИ“означава интернет страницата: www.mgacademy.bg и нейните подстраници;

II. Обхват на настоящата Декларация

Настоящата Декларация за защита на личните данни се прилага в отношенията между „ЕМДЖИ АКАДЕМИ“ “ ЕООД от една страна и потребителите и посетителите на „ЕМДЖИ АКАДЕМИ“ от друга. Декларацията има за цел да информира субектите на данни за техните права в съответствие с чл. 12 и следващите от Регламент (ЕС) 2016/679.

III. Данните, които идентифицират Администратора и координатите за връзка с него

Администратор на личните данни е „ЕМДЖИ АКАДЕМИ“ ЕООД с ЕИК 204363823, с адрес: гр.
БЪЛГАРИЯ, гр. София, р-н Подуяне, бл. 104, вх. А, ет. 4, електронна поща: info@mgacademy.bg, тел. +359 878 72 36 99.

IV. Данни за длъжностното лице по защита на данните

Длъжностно лице по защита на данните на „ЕМДЖИ АКАДЕМИ“ ЕООД е Мариян Генчев.

V. Категории лични данни

Дружеството събира пряко от субектите на данни следните категории лични данни:

При регистрация на Потребителите за консултация:

Когато субект на данни се регистрира и създаде заявка за консултация, той предоставя на Администратора следните категории лични данни: телефонен номер, имена, електронна поща.  

При изпращане на запитване:

Когато субект на данни изпрати запитване до Администратора през формата за контакт с него, той предоставя имена, електронна поща и коментар към своето запитване.

Защита на правни интереси:

В случай на възникнали правни спорове Дружеството може да обработва следните категории лични данни на субекти на данни, а именно: имена, електронна поща, паспортни данни и други данни от регистрационната форма.

Маркетингови цели:

Администраторът може да обработва лични данни за маркетингови цели, когато е приложимо. В този случай той събира по подходящ начин от субектите на данни имена, електронна поща, телефонен номер.

Когато лични данни са предоставени от субекта на данни на Администратора на лични данни без правно основание по чл. 6, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 или в противоречие с принципите по чл. 5 от същия регламент, в срок един месец от узнаването Дружеството ги връща, а ако това е невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия, ги изтрива или унищожава. Изтриването и унищожаването се документират.

VI. Субекти на данни, чиито лични данни се обработват

Администраторът обработва лични данни на следните категории субекти на данни:

Потребители на „ЕМДЖИ АКАДЕМИ“ ЕООД;

Посетители на „ЕМДЖИ АКАДЕМИ“ ЕООД;

Търговски партньори.

VII. За какви цели се обработват личните данни

Дружеството обработва лични данни за следните цели:

За целите на сключването и изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна. Това включва случаите, но не само, при предоставянето на достъп и ползване на услугите на „ЕМДЖИ АКАДЕМИ“ ЕООД, при участие в мероприятия и инициативи, за които е необходимо сключването на договор;

За спазването на законово задължение, което се прилага спрямо Администратора;

За маркетингови цели;

За защита на легитимни интереси на Администратора, включващи административни дейности като: правно обслужване и информационно обслужване и анализ на потреблението, информационна сигурност и други.

VIII. На какво правно основание се обработват личните данни

Дружеството обработва лични данни на субекти на данни въз основа на следните законосъобразни основания:

Обработването е необходимо за изпълнение на договор, по който субектът на данните е страна, или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор;

Обработването е необходимо за спазването на законово задължение, което се прилага спрямо Администратора. Такова задължение може да бъде по изрично искане за предоставяне на информация от правоохранителни органи като МВР, ДАНС, прокуратура и други;

Обработването е необходимо за целите на легитимните интереси на Администратора или на трета страна, освен когато пред такива интереси преимущество имат интересите или основните права и свободи на субекта на данните, които изискват защита на личните данни;

Субектът на данните е дал съгласие за обработване на личните му данни за една или повече конкретни цели;

IX. Получатели на личните данни

Дружеството може да сподели лични данни на субекти на данни със следните категории получатели:

Държавни институции и органи с властнически правомощия, когато по закон Администраторът е длъжен да предостави личните данни – МВР, ДАНС, НАП, прокуратура и други;

Търговски партньори, които обслужват Администратора, в качеството им на обработващи лични данни, за поддръжка на информационната сигурност и предоставяне на услуги, свързани с „ЕМДЖИ АКАДЕМИ“ ЕООД, доставчици на куриерски услуги, правни кантори, счетоводни кантори и други;

Служители на Администратора, които обработват лични данни в съответствие с възложените им служебни/трудови функции съгласно длъжностна характеристика и трудов договор.

Дружеството въвежда подходящи технически и организационни мерки за защита, за да гарантира правата и свободите на субектите на данни в съответствие с принципа за „цялостност и поверителност“. По-специално Администраторът избира подходящи получатели, които са предприели необходимите гаранции за защита на предоставени им лични данни и с оглед на съществуващите рискове да осигурят съответното ниво на сигурност, включително когато е целесъобразно:

Псевдонимизация и криптиране на личните данни;

Способност за гарантиране на постоянна поверителност, цялостност, наличност и устойчивост на системите и услугите за обработване;

Способност за своевременно възстановяване на наличността и достъпа до личните данни в случай на физически или технически инцидент;

Процес на редовно изпитване, преценяване и оценка на ефективността на техническите и организационните мерки с оглед да се гарантира сигурността на обработването.

Администраторът може да предоставя лични данни в страни извън Европейския съюз. Предоставянето на лични данни в този случай може да се извърши при спазване на изискванията съгласно глава V от Регламент (ЕС) 2016/679 и приложимите международни споразумения между Европейския съюз и трети страни. За тази цел Дружеството може свободно да предава лични данни в страни извън Европейския съюз, за които има решение на Европейската комисия за адекватно ниво на защита на личните данни. Същото важи и за случаите, при които Дружеството е сключило договор със стандартни клаузи за предаването на лични данни на трети държави, приети с решение за изпълнение (ЕС) 2021/914 на Комисията от 4 юни 2021г.

X. Срокове за съхранение на лични данни

„ЕМДЖИ АКАДЕМИ“ ЕООД съхранява лични данни в съответствие с принципа на „ограничение на съхранението“. По-специално за горепосочените цели Дружеството ще съхранява:

Лични данни на контрагенти се съхраняват в сроковете съгласно общата погасителна давност;

Лични данни, съдържащи се в счетоводни документи, се съхраняват за сроковете, определени в Закона за счетоводството, Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и други нормативни актове.

Лични данни в Потребителския профил се съхраняват докато Потребителят не ги изтрие или не отправи искане до Администратора да бъдат изтрити;

Когато субект на данни напише коментар в „ЕМДЖИ АКАДЕМИ“ ЕООД, неговите данни остават публикувани докато не бъде изтрит коментара от Администратора. В този случай той може да отправи искане до Администратора за изтриване на коментара му.

XI. Права на субектите на данни и начин за упражняването им

Субектите на данни, чиито лични данни се обработват от Администратора, имат:

Право на достъп до лични данни, включително да получат копие от тях;

Право на коригиране;

Право на изтриване (право „да бъдеш забравен“);

Право на ограничаване на обработването;

Право на преносимост на данните;

Право на възражение срещу обработването.

Горепосочените права може да се упражнят като се изпрати заявление в електронна форма на info@mgacademy.bg, подписано с квалифициран електронен подпис съгласно Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги. Също така може да бъде подадено писмено заявление на място в офиса на Дружеството на адрес: гр. София, ул.Осогово 30, офис 203

ХII. Даване на съгласие и оттегляне на съгласие

Дружеството може да поиска съгласие от субектите на данни като законосъобразно основание за обработване на лични данни за една или повече цели. Някои от тези цели например може да бъдат за профилиране, свързано проследяване, поведенческа реклама или други. В тези случая Дружеството ще поиска съгласието на субекта на данни, за да има законово основание да обработва личните му данни, за което ще го извести своевременно по подходящ начин. Личните данни може да включват повече категории от изброените по-горе, като в съгласието изрично се посочват необходимите категории лични данни за обработване за съответната цел.

Съгласието трябва да бъде свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено указание на волята на субекта на данните. Съгласието може да бъде оттеглено по всяко време по начините, описани по-горе за упражняване на права от субектите на данни.

XIII. Право на жалба до надзорния орган

В съответствие с Общия регламент за защита на данните и Закона за защита на личните данни, субектите на данни имат правото да подадат жалба до Комисията за защита на личните данни на адрес: гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2.

XIV. Мерки за сигурност на личните данни

Политиката за защита на личните данни е последно актуализирана на 22 Ноември 2021 г.