influence-and-best-practices-when-building-a-team

Влияние и практики при изграждане на екип

Като ръководител на екип, разбирането на различните етапи на развитие на екипа е от решаващо значение за ефективното въздействие и насочване на екипа към успех. Всеки етап представлява уникално предизвикателство и възможност за лидерство и като адаптирате подхода си, можете да помогнете на екипа си да изгради сплотена и продуктивна екипна среда. Ето някои най-добри практики за оказване на влияние върху екипа ви на всеки етап от развитието:

Етап на формиране: 

По време на етапа на формиране екипът ви тепърва започва работа и членовете му може да не са сигурни в своите роли и отговорности. За да повлияете на екипа си по време на този етап, е важно да дадете ясни насоки и да установите очаквания. Можете също така да насърчавате членовете на екипа да споделят идеите и мненията си и да помагате за улесняване на комуникацията и сътрудничеството. Като задавате положителен тон и създавате отворена и приветлива среда, можете да помогнете на екипа си да изгради доверие и да създаде здрава основа за бъдещ успех.

Най-добри практики:

 • Ясно дефинирайте целите и очакванията на екипа
 • Създайте отворени канали за комуникация
 • Насърчавайте споделянето на идеи
 • Насърчавайте позитивна и приветлива среда

Буреносен етап: 

На този етап може да възникнат конфликти и различия в мненията, а членовете на екипа може да се опитват да намерят своето място в екипа. За да повлияете на екипа си по време на този етап, е важно да запазите спокойствие и обективност и да помогнете за улесняване на комуникацията и сътрудничеството. Можете също така да насърчавате членовете на екипа да работят по конфликти и различия в мненията по конструктивен и уважителен начин. Като се фокусирате върху общите цели и ценности, можете да помогнете на екипа си да преодолее разногласията и да създаде по-сплотена екипна среда.

 • Насърчавайте откритата и честна комуникация
 • Останете обективни и спокойни
 • Насърчавайте уважителна среда
 • Съсредоточете се върху общите цели и ценности

Етап на нормиране: 

В етапа на нормиране екипът ви започва да работи заедно по-ефективно и членовете му определят ясни роли и отговорности. Като лидер можете да повлияете на екипа си, като насърчавате членовете му да работят заедно и да се подкрепят взаимно. Можете също така да предоставите възможности на членовете на екипа да развиват уменията си и да поемат нови предизвикателства. Като насърчавате позитивната екипна среда, можете да помогнете на екипа си да набере скорост за постигане на целите си.

 • Насърчавайте работата в екип и сътрудничеството
 • Осигурете възможности за развитие на уменията
 • Насърчавайте позитивната екипна среда
 • Признавайте и отбелязвайте постиженията на екипа

Етап на изпълнение: 

В етапа на изпълнение екипът ви е високопродуктивен и постига целите си. Като ръководител можете да влияете на екипа си, като му оказвате постоянна подкрепа и го насърчавате. Можете също така да продължите да предоставяте възможности на членовете на екипа да развиват уменията си и да поемат нови предизвикателства. Като поддържате позитивна и подкрепяща екипна среда, можете да помогнете на екипа си да поддържа успеха си в дългосрочен план.

 • Осигуряване на постоянна подкрепа и насърчаване
 • Продължавайте да предоставяте възможности за развитие на уменията
 • Насърчавайте позитивна и подкрепяща екипна среда
 • Поддържайте отворени канали за комуникация

В заключение, разбирането на различните етапи на развитие на екипа и най-добрите практики за въздействие върху екипа на всеки етап е от съществено значение за изграждането на силна и продуктивна екипна среда. Адаптирайки стила си на ръководство към нуждите на екипа, можете да помогнете на екипа си да се насочи към успех и да постигнете целите си заедно.

За да научите повече по темата, заповядайте на предстоящите обучения в MG Academy по „Мениджмънт и Лидерство“