Understanding-Team-Roles-for-Effective-Team-Leadership

Лидерство: Важността на разбирането на екипните роли

Като ръководител на екип е изключително важно да разбирате добре ролите на екипа и тяхното значение за постигане на целите на екипа. Екипът се състои от хора с различни умения, характери и стилове на работа. Всеки член на екипа внася в него уникален набор от силни и слаби страни. Отговорност на ръководителя на екипа е да идентифицира и използва тези силни и слаби страни, за да постигне максимално добро представяне на екипа.

В тази статия ще разгледаме значението на познаването и идентифицирането на екипните роли за ефективното ръководство на екип. Ще обсъдим ползите от разбирането на екипните роли, как да ги идентифицираме и как да използваме тези знания, за да създадем високоефективен екип.

Ползи от разбирането на екипните роли

Когато ръководителят на екипа разбира екипните роли, той може да възлага задачи, които съответстват на уменията и силните страни на всеки член на екипа. Това води до по-висока удовлетвореност от работата, повишена производителност и по-добри резултати. Членовете на екипа, на които се възлагат задачи, съответстващи на техните умения и силни страни, е по-вероятно да се чувстват ценени и мотивирани.

Разбирането на ролите в екипа също така помага на ръководителя на екипа да идентифицира потенциални пропуски в набора от умения на екипа. Като идентифицира тези пропуски, ръководителят на екипа може да работи за запълването им с нови служители или чрез предоставяне на обучение на съществуващите членове на екипа.

Идентифициране на ролите на екипа

За да се идентифицират екипните роли, е важно да се разберат различните видове роли, които съществуват в един екип. Моделът на Белбин за екипните роли е популярна рамка, използвана за идентифициране на екипните роли. Според този модел съществуват девет екипни роли:

Растение/Визионер: 

Креативен, нестандартен, генерира идеи и решава трудни проблеми

Наблюдател/Оценител: 

Аналитични и стратегически мислители, които оценяват идеи и възможности

Изследовател на ресурсите: 

Екстровертни, ентусиазирани и любопитни личности, които проучват възможности и развиват контакти

Изпълнител:

Практични, надеждни и ефективни личности, които превръщат идеите в действия

Завършващ: 

Ориентирани към детайлите, съвестни и перфекционистични лица, които гарантират, че задачите са изпълнени по висок стандарт

Координатор: 

Самоуверени, стабилни и зрели хора, които са естествени лидери и които изясняват целите и делегират задачи

Екипен играч: 

Дипломатични, съпричастни и подкрепящи лица, които осигуряват ефективна съвместна работа на екипа

Създател/Оформител:

Предизвикателни, динамични и способни да се справят под напрежение личности, които подтикват екипа да постигне целите си

Специалист: 

Специалисти: посветени, знаещи и квалифицирани лица, които предоставят експертни познания в определена област.

В заключение, разбирането на ролите в екипа е от съществено значение за ефективното ръководство на екипа. Като идентифицира силните и слабите страни на всеки член на екипа, ръководителят на екипа може да възлага задачи, които съответстват на уменията им, и да създаде високоефективен екип. Ръководителят на екипа може също така да използва тези знания, за да запълни пропуските в уменията на екипа и да създаде балансиран екип. При наличието на правилните екипни роли, екипите могат да постигат целите си по-бързо и ефикасно.

За да научите повече по темата, заповядайте на предстоящите обучения в MG Academy по „Мениджмънт и Лидерство“